Henkilöstövuokrauksen hinta – paljonko vuokratyöntekijä maksaa?

Vuokratyösuhteessa on kolme osapuolta: vuokratyöyritys, käyttäjäyritys ja vuokratyöntekijä. Vuokraussopimus tehdään vuokratyöyrityksen ja käyttäjäyrityksen välille. Vuokratyöntekijä on työsuhteessa vuokratyöyritykseen, mutta työskentele käyttäjäyrityksessä.

Vuokratyöyritys maksaa työntekijän palkan ja hoitaa kaikki muutkin sille työnantajana kuuluvat velvoitteet. Käyttäjäyritys raportoi vuokratyöyritykselle työntekijän toteutuneet työtunnit, jotka vuokratyöyritys laskuttaa käyttäjäyritykseltä.

Miten vuokratyöntekijän hinta muodostuu?

Vuokratyöntekijän hinta käyttäjäyritykselle muodostuu työntekijälle maksettavasta palkasta ja vuokratyöyrityksen määrittämästä veloituskertoimesta. Veloituskerroin sovitaan erikseen asiakkaan ja vuokratyöfirman välillä, mutta yleisesti se asettuu 1.65–1.8 välille.

Esimerkki:

Jos veloituskerroin on 1.7 ja vuokratyöntekijälle maksetaan palkkaa 10 € tunnilta, veloittaa vuokrafirma käyttäjäyritykseltä 17,00 € tunnilta (1.7 x 10,00 €/h).

Käyttäjäyritys määrittelee vuokratyöntekijälle maksettavan palkan. Vuokratyöntekijöiden työsuhteissa sovelletaan käyttäjäyrityksen käyttämää työehtosopimusta.

Mikä vaikuttaa veloituskertoimen suuruuteen?

Veloituskertoimen suuruus riippuu käyttäjäyrityksen toimialasta, vuokrasopimuksen pituudesta, vuokratyöntekijän tekemien työtuntien määrästä, vuokrattavien työntekijöiden lukumäärästä sekä käytössä olevasta työehtosopimuksesta.

Mitä veloituskerroin pitää sisällään?

Vuokratyösuhteessa vuokratyöyritys toimii työnantajana ja vastaa työnantajan velvoitteista sekä palkanmaksusta. Käyttäjäyritykseltä veloitettava vuokraushinta pitää sisällään kaikki vuokratyöntekijän palkan lakisääteiset sivukulut sekä lakisääteiset vakuutukset, työterveyshuollon kustannukset, loma-ajan korvaukset ja sairausajan palkan. Käyttäjäyritystä laskutetaan ainoastaan vuokratyöntekijän toteutuneista työtunneista. Esimerkiksi vuokratyöntekijän sairastuessa vuokratyöyritys maksaa työntekijälle sairausajan palkan, eikä sitä veloiteta toimeksiantajalta.

Vuokrakerroin pitää sisällään myös rekrytointikulut ja yleiset henkilöstöhallinnoinnin kulut. Vuokrauksen avulla käyttäjäyritys välttää rekrytointiin liittyvät, joskus merkittävätkin kertaluontoiset kulut, ja kustannusten jakautuminen tasaisesti kuukausittain helpottaa kassavirran hallintaa ja ennustettavuutta.

Selvitä henkilöstövuokrauksen hinta yrityksellesi

Rekrytointiin vaikuttavia tekijöitä on lukuisia, joten henkilöstövuokrauksen hinta tarkentuu aina tarvekartoituksen pohjalta. Kartoituksen tarkoituksena on selvittää rekrytoinnin vaativuus ja siihen kuluva työmäärä. Kartoituksen pohjalta saat tarjouksen yritykseesi sovellettavasta henkilöstövuokrauksen veloituskertoimesta.

Siirry takaisin sivun alkuun