Asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterin pitäjä

OivaTyö Oy
Kurssitie 40
43300 Kannonkoski
Puh. 044 438 8330
Sähköposti: oiva@oivatyo.fi

Yhteyshenkilö rekisteriin liittyvissä asioissa

Heljä Laajala
oiva@oivatyo.fi
044 438 8330

Rekisterin nimi

OivaTyö Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisteri: Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen sekä palvelujen kehittämiseen ja laskutukseen liittyen. Lisäksi tietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä ja markkinoinnissa.

Markkinointirekisteri: Henkilötietoja käsitellään OivaTyö Oy:n toiminnasta ja tapahtumista tiedottamiseen sekä palveluiden markkinointiin.

Rekisterin pitämisen oikeusperuste

Käsittelemme henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksella, asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella sekä oikeutetun edun perusteella. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri: Henkilön perustiedot ja yhteystiedot (etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilön asema tai tehtävänimike ko. yrityksessä tai organisaatiossa). Tiedot käytetyistä palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot sekä muut asiakassuhteeseen ja palveluihin liittyvät oleelliset tiedot.

Markkinointirekisteri: Henkilön perustiedot ja yhteystiedot (etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) sekä henkilön yritykseen tai muuhun organisaatioon liittyvät tiedot ja henkilön asema tai tehtävänimike ko. yrityksessä tai organisaatiossa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisteri: Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan ensisijaisesti palveluiden piiriin kuuluvilta asiakkailta itseltään.
Markkinointirekisteri: Tietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään, internetistä yritysten julkisilta verkkosivuilta sekä muista julkisista tietolähteistä.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin on sovittu asiakkaan kanssa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Siirry takaisin sivun alkuun