Kotiapupalveluiden asiakasrekisteri

Rekisterin pitäjä

OivaTyö Oy
Kurssitie 40
43300 Kannonkoski
Puh. 044 438 8330
helja.laajala@oivatyo.fi

Yhteyshenkilö

Heljä Laajala
helja.laajala@oivatyo.fi
Puh. 044 438 8330

Rekisterin nimi

Kotiapupalveluiden asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa kotiapupalveluiden myynti ja tuottaminen, koordinointi, laskuttaminen sekä  tiedottaminen.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

Rekisterin pitämisen oikeusperuste

Käsittelemme henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksella, asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella.

Rekisterin tietosisältö ja säilytys

Rekisteriin tallennettavia tietoja voivat olla:

  • Yhteystiedot (nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
  • Palvelusuunnitelmaan tarvittavat tiedot (yhteystiedot, henkilötunnus, arvio toimintakyvystä, nykyiset palvelut, arvio tarvittavista palveluista ja tavoitteet. (Tiedot tarvitaan arvonlisäverottoman palvelun myymisen kriteerien täyttymistä varten).
  • Maksusitoumuksessa ja palvelusetelissä olevat tiedot laskuttamista varten.
  • Muut asiakassuhteeseen ja palveluihin liittyvät oleelliset tiedot

Tietoja säilytetään niin kauan, kuin se on tarpeellista palvelun tuottamiseksi ja lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään, asiakkaan asioita hoitavalta henkilöltä tai muulta taholta kuten, vammaispalvelulta, kotihoidolta tai muulta vastaavalta taholta.

Henkilötietojen vastaanottajat ja käsittelijät

Kotiapupalvelun asiakas-, tilaaja- ja maksajatietoja käsittelevät palveluprosessiin osallistuvat henkilöt, niiltä osin kuin se työnkuvallisesti on tarpeellista. Tarvittaessa tietoja voidaan käsitellä myös palvelutilauksen toimeksiantajan /maksusitoumuksen osoittajan kanssa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei pääsääntöisesti käsitellä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella. Tietojen siirtoa voi kuitenkin tapahtua EU:n tai ETA:n ulkopuolelle esimerkiksi siinä tapauksessa, että OivaTyön käyttämät ohjelmistot sitä siirtävät (esim. laskutusohjelma, sähköposti).

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojatuissa ohjelmissa, joihin on pääsy vain OivaTyö Oy:n henkilöstöllä tai OivaTyö Oy:n valtuuttamilla henkilöillä (esim. tilitoimistolla) tai järjestelmätoimittajilla (esim. laskutusjärjestelmä). Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitetään asiaankuuluvalla tavalla.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa)

Siirry takaisin sivun alkuun